Regler och Villkor

Regler och Villkor – Al coaching
• SE 556884253701
• Al coaching Jönköping ab
• Anders Lundgren
• anders@alcoaching.se


Du måste vara 18 år eller ha dina föräldrars samtycke för att acceptera dessa villkor.
Dessa villkor är föremål för svensk lag.


Betalningar
Om du samtycker till att ta emot våra betaltjänster (inklusive våra
coachningstjänster) kommer du att prenumerera via en betaltjänst som heter Stripe.
Med automatisk registrering krypteras din kortinformation under överföring genom
SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Denna kryptering säkerställer en hög
säkerhetsnivå med avseende på obehörig åtkomst till din information.
Dina betalningsvillkor beror på de exakta tjänster som avtalats mellan dig och
oss. Dessa betalningsvillkor kommer att anges i din beställning i kassan.


Konto
Du måste hålla all inloggningsinformation som användarnamn, lösenord och
säkerhetsfrågor konfidentiella och inte lämna dem vidare till någon annan person.
Om du har någon anledning att tro att de har äventyrats måste du omedelbart
återställa dem med vår ”Glömt lösenord”-funktion.
Du bör under inga omständigheter tillåta någon annan person att komma åt
plattformen med din inloggningsinformation. Det kommer inte bara att påverka
tjänsternas funktionalitet, eftersom statistik och spårning inte kommer att vara korrekt,
utan du kommer också att ansvara för alla åtgärder som personen vidtar
Att ge andra tillgång till tjänsterna med hjälp av din inloggningsinformation är ett
brott mot dessa villkor och kan leda till att din rätt att använda tjänsterna avbryts eller
att din rätt att använda tjänsterna upphör.


Integritet
Vi använder endast personlig information som vi samlar in genom din användning av
våra tjänster på de sätt som beskrivs i vår integritetspolicy.
Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Det innebär att det finns en risk
för att all information du lämnar med hjälp av våra tjänster (inklusive vår webbplats
eller app) kan läsas eller avlyssnas av andra, trots att överföringen kan vara
krypterad.


IP-rättigheter
Alla immateriella rättigheter förknippade med tjänsterna (inklusive vår app och
webbplats) över hela världen tillhör oss och våra licensgivare. Rättigheterna till
tjänsterna är licensierade (säljs inte) till dig. Du har inga immateriella rättigheter till
tjänsterna förutom rätten att använda dem i enlighet med dessa villkor.
Dessa villkor ger dig en personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att använda
våra tjänster. Vi ger dig denna rättighet för det enda syftet att ta emot tjänsterna i
enlighet med dessa villkor.
Våra tjänster (inklusive vår app och webbplats) är skyddade av upphovsrätt,
varumärken och andra lagar.
Ingenting i dessa villkor ger dig rätt att använda al coaching namn eller något av Al
coachings varumärken, logotyper, domännamn, andra utmärkande
varumärkesegenskaper och andra egendomsrättigheter (oavsett om de tillhör oss
eller våra licensgivare). Alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till våra
tjänster (exklusive innehåll som tillhandahålls av dig) är och förblir vår och
vår licensgivares exklusiva egendom.


Uppsägning av avtal
Du kan säga upp ditt avtal med oss vid utgången av din bindningstid med 1 månads
uppsägningstid.
Om du inte följer dessa villkor (inklusive utebliven betalning). Vi kan när som helst
säga upp din rätt att använda tjänsterna genom att kontakta dig om vi rimligen tror
att du inte har följt dessa villkor på ett seriöst sätt. Detta kan vara fallet om du inte gör
en betalning.
Går det att ställa i ordning det du har gjort så ger vi dig en rimlig möjlighet att göra
det. Om vi säger upp din rätt att använda tjänsterna på detta sätt, kan vi behålla
betalningar som du redan har gjort för att täcka våra kostnader och/eller
kompensera oss för våra förluster på grund av att du inte följer efterlevnaden.
Om du har betalat för våra tjänster i förväg kan du ha rätt till en proportionell
återbetalning av det belopp som betalats i förskott och under den tid som du inte har
kunnat använda våra tjänster på grund av att vi har sagt upp avtalet.


Varning
Användningen av våra tjänster sker på egen risk.
Innan du börjar ett träningsprogram eller ett dietprogram, rådfråga din läkare eller
sjukvårdspersonal för att avgöra om detta är rätt val för dig. Om du upplever trötthet,
yrsel, andfåddhet eller smärta under träning, sluta omedelbart och uppsök läkare. Att
träna medför en viss skaderisk och du utför dessa aktiviteter på egen risk. Våra
tjänster ersätter inte medicinsk rådgivning eller behandling.
Observera följande lista över risker och krav när du använder våra tjänster:
• Allergier och intoleranser som kan påverka kostplanerna ska alltid redovisas
i enkäten.
• Relevanta skador eller sjukdomar som kan påverka träningsplanerna ska redovisas i
enkäten.
• Se alltid till att du har tillräckligt med utrymme när du utför fysiska aktiviteter.
• Se till att ingenting runt dig kan orsaka skada eller begränsa eller störa din rörelse.
• Om du väljer att använda träningsutrustning sker detta på egen risk.
• Begränsning av kcal-intaget kan i vissa fall leda till ångest, ätstörningar,
depression, trötthet och andra relaterade psykiska och fysiska hälsoproblem.