Sekretess Policy

SEKRETESSPOLICY – AL COACHING
Vi är personuppgiftsansvarig – hur kan du kontakta oss?
• moms : SE 556884253701
• Företag : Al coaching Jönköping AB
• Tränare : Anders Lundgren
• E -post : Anders@alcoaching.se
• Adress : Västra Ringvägen 4, 522 30 Tidaholm
• Webbplats : www.alcoaching.se


Denna integritetspolis förklarar hur vi använder personuppgifter vi samlar in om dig och dina
rättigheter i förhållande till informationen.
”Personuppgifter” betyder all information som identifierar dig som individ eller kan identifiera
dig som individ.
För ändamålet med tillämpliga dataskyddslagar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen
(”GDPR”), personuppgiftsansvarig är Anders Lundgren med e-postadress anders@alcoaching.se

Syfte och rättslig grund för att behandla dina personuppgifter
Vi använder de personuppgifter vi samlar in från och om dig för följande ändamål:
• för att konfigurera och hantera ditt onlinekonto.
• att tillhandahålla våra tjänster till dig
• för att ge dig information om våra produkter och tjänster (förutsatt att du antingen har
samtyckt till detta eller att vi på annat sätt får kontakta dig i (marknadsföringssyfte).
• att behandla dina betalningar, föra interna register och hantera vår relation med dig.
• för att meddela dig om eventuella ändringar av våra tjänster som kan påverka dig.


De rättsliga grunderna för vilka vi samlar in, använder, överför eller avslöjar dina
personuppgifter inkluderar:
• fullgörandet av våra avtalsförpliktelser med dig (se artikel 6(1)(b) i GDPR).
• våra legitima intressen (se artikel 6(1)(f) i GDPR), som inkluderar: att förbättra våra
erbjudanden
som ett företag; anpassa våra tjänster och interaktioner med dig för att bättre möta dina behov
som kund; och upptäcka och förhindra bedrägerier.
• efterlevnad av våra juridiska skyldigheter.
• i den mån vi skickar dig information om våra produkter och tjänster för
marknadsföringsändamål,

vi kommer antingen att be om ditt samtycke (i enlighet med artikel 6(1)(a) i GDPR) innan
behandlingen
din information på detta sätt eller behandla dina personuppgifter baserat på våra legitima
intressen (i
i enlighet med artikel 6(1)(f) i GDPR – de berättigade intressena anges ovan).
Bilder som du väljer att dela med Anders Lundgren används av oss enbart för att spåra din
framsteg och kommer aldrig att delas på vår webbplats eller sociala medier om du inte ger ditt
uttryckliga samtycke
härtill.
För att vi ska kunna leverera skräddarsydda kostupplägg och träningsupplägg till dig kan vi
komma att behandla vissa hälsodata från dig, inklusive information om allergener, information
som kan avslöja fetma eller specifika skador eller annan relevant information relaterad till din
fysiska eller psykiska hälsostatus.
De laglig grund för vår behandling av dina hälsouppgifter är artikel 9.2 a, jfr. Artikel 6 (1) b) i
GDPR, vilket innebär att vi kommer att be dig om ditt uttryckliga samtycke för att tillåta oss att
behandla dina hälsouppgifter tidigare att du blir kund hos oss.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina hälsouppgifter. Det borde
du dock vara medveten om att om vi är förhindrade att behandla relevanta personuppgifter,
inklusive information om ev allergener, information som kan avslöja fetma eller specifika skador
eller annan relevant information relaterad till din fysiska eller psykiska hälsostatus kommer vi
inte att kunna tillhandahålla dig våra tjänster
(anpassade måltids- och träningsplaner baserade på dina unika behov).


Kategorier av personlig information
Denna integritetspolis täcker alla personuppgifter som samlas in och används av oss.
Detta inkluderar din:
namn, ålder, postadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsnummer, information om din
kropp och ditt välbefinnande inklusive längd, vikt (inklusive information om fetma),
kroppsstatistik, träning, humör, måltider,
näring och allmän hälsa och välbefinnande, som du bestämmer dig för att avslöja för oss på
denna webbplats eller via
användningen av vår app, samt eventuella bilder som du väljer att dela med oss.
Tidsgränser för att bevara personuppgifter
Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för de syften de
var vid start av vårt samarbete.
När vi inte längre behöver använda din information kommer vi att ta bort den från våra system
och register och/eller vidta åtgärder för att omedelbart anonymisera den så att du inte längre
kan identifieras från den (såvida vi inte behöver behålla din information för att följa lagen eller
regulatoriska skyldigheter som vi är föremål för).
Som en allmän regel raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter 12 (tolv) månader efter
din senaste aktivitet.
Dataöverföringar från tredje land
De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, en destination
utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Den kan också behandlas av personal som
är verksam utanför EES och
som arbetar för oss eller för någon av våra tjänsteleverantörer.
Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter
behandlas säkert och i
i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämpliga dataskyddslagar, inklusive, där det
är relevant,
ingå EU-standardavtalsklausuler (eller motsvarande åtgärder) med den part utanför EES som tar
emot personuppgifterna.
Våra rättigheter
Rätten att återkalla samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina hälsouppgifter. För mer
information se ”Syfte och laglig grund för att behandla våra personuppgifter” ovan.
Rätt till tillträde
Du har rätt att ta del av den information vi behandlar om dig och hur vi behandlar dina
uppgifter.
Rätt att korrigera felaktig information
Du har rätt att få felaktig information om dig rättad.
Rätt till radering
I vissa fall har du rätt att begära radering av information om dig innan vår allmänna raderingstid
inträffar.
Rätt till begränsning av behandlingen
I vissa fall har du rätt att begära begränsning av behandlingen. Om du har denna rättighet
kommer vi endast att kunna behandla din information – förutom för lagring – med ditt
samtycke eller i syfte att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda
en person eller ett viktigt allmänintresse.
Rätt att invända
I vissa fall har du rätt att invända mot vår annars legitima behandling av dina personuppgifter.
Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring.
Rätt till dataportabilitet
Du kan i vissa fall ha rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande
och maskinläsbart format och få dessa personuppgifter överförda till en annan
personuppgiftsansvarig utan hinder.
Om du vill utöva en eller flera av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss med din
begäran på anders@alcoaching.se
Överensstämmer med din lokala dataskyddsmyndighet
Du har rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet om du är missnöjd
med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktinformation för din lokala
finns här: Lista över dataskyddsmyndigheter